Brief van de redactie

Laatste Nieuwsbrief - 28 september 2013

 

Beste abonnee van onze Nieuwsbrief,

U hebt zich opgegeven om op de hoogte gehouden te worden wanneer er nieuwe bijdragen op de website verschijnen. Deze keer worden het…

…de laatste bijdragen

Het is een soort afscheid van de website rk-kerkplein.org. Maar toch ook niet helemaal want er komt een volgende Nieuwsbrief, dan van debezieling.nl onder leiding van journalist en theoloog Theo van de Kerkhof.

Voor deze laatste Nieuwsbrief, van mij dus, heb ik gekozen voor drie onderwerpen die mij na aan het hart liggen. Op de eerste plaats de zoektocht naar de zin van het leven en dus ook naar de bron van het leven. Dat gaat dus over geloven. En dan weten we dat je geloven niet alleen doet maar in gemeenschap. Vandaar het tweede onderwerp: die kleine geloofsgemeenschappen die proberen samen het geloof te vieren en uit te dragen, los van knellende hiërarchische banden, zoals in de eerste eeuwen van het christendom. Geen gemakkelijke opgaaf in een land waar kerkverlating tot de bon ton behoort en het individualisme standaard is geworden. En het derde onderwerp sluit daar bij aan: hoe draag je je gelovige overtuiging uit in een seculiere maatschappij, in het publieke debat? Aanpassing aan de tijdgeest of dwars gaan liggen en toch maar weer de kern van ons bestaan op de agenda zetten. Hier komen dan nog de drie laatste bijdragen, in dezelfde volgorde.

Jan Greven schrijft over klein en groot, over kleinheid en grootheid. Wat is klein, wat is groot? Wie is groot, wie is klein? Dat komt een aantal keren in zijn Goudse lezing terug. Het komt terug in elk leven van de mens die mens wil worden maar tegenstrijdigheden ontmoet zoals de legendarische figuur Job die met die tegenstrijdigheden moest strijden, tegen alle verlichte geesten in. De auteur stelt nog meer vragen, allemaal indringende vragen. Aan u zelf, aan jou zelf. Ga er maar aan staan en zoek naar het eigen antwoord. Een tekst om vaak te lezen en te overwegen: Over groot en klein.

De vernieuwing van het Tweede Vaticaans Concilie maakte veel los in Nederland. Zoveel dat van hoger hand werd ingegrepen. Maar de geest waait waar zij wil. Ook in de zich tot zelfstandigheid worstelende geloofsgemeenschappen zoals die van Jonge Kerk Roermond. Jos Smeets weet veel van dit groepje ongeregeld en geeft een beschrijving van de geschiedenis en vooral een analyse van wat deze gemeenschap al veertig jaar deed stand houden zoals ze het wilden. Lees het in Ooit gesmeed, nu onleed.

En tenslotte het uitdragen van je levensovertuiging. Marcel Poorthuis ziet de KRO en de NCRV tobben om zich waar te maken maar zij vluchten in oude sjablonen. Niet het geloof van de Bijbel of van het priesterboordje moet het publieke debat kleuren maar het echte theologische debat. Dat zou ook op tv gevoerd moeten worden, terwijl nu in mediapark de concentratie atheïsten ver boven het landelijk gemiddelde ligt, stelt hij in We laten religie toch niet over aan de tv-atheïsten?

En verder…                                           

… willen wij u vragen u vast voor te bereiden op de nieuwe fase van onze website en vragen uw geldelijke ondersteuning te doen met een vaste machtiging bij uw bank zodat het niet vergeten wordt. Dat kan (drie)maandelijks of (half)jaarlijks waarbij ieder bedrag welkom is. U weet dat de Belastingdienst de Stichting Kerk Hardop die onze website rk-kerkplein.org en de opvolger beheert, heeft aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). En uw giften zijn niet alleen welkom maar ook onmisbaar, zeker voor het in stand houden van de website debezieling.nl.

Alle bijdragen van deze website rk-kerkplein.org blijven bewaard in Archief van de nieuwe website debezieling.nl. Ook het zoekprogramma blijft actief zodat u gemakkelijk commentaren over onderwerpen die u zoekt, kunt vinden.

En hiermee neem ik afscheid van u als hoofdredacteur van rk-kerkplein.org.

Isaac Wüst  

10/11/12

Brief van de redactie (8): Najaar 2012

Na anderhalf jaar is het weer tijd voor een nieuwe Brief van de redactie.

Wijzigingen op de website

Een jaar geleden hebben wij de sitemap veranderd. We zagen dat de formulering van hoofd- en subthema’s die wij sinds 2006 hanteerden, niet meer klopten met de inhoud die wij er feitelijk aan gaven. De sitemap was weliswaar niet de enige ‘indeling’ meer waarmee bijdragen over onderwerpen bij elkaar gevonden konden worden, want wij hadden al met het zoekprogramma het vinden van teksten over bepaalde onderwerpen verbeterd en verfijnd. De sitemap wordt gehandhaafd omdat het plaatsen van een tekst op de site een fysieke plek garandeert. Maar bovenal geeft deze sitemap de gebruiker een overzicht over de hoofdlijnen van onze website en de bijzondere onderwerpen (subthema’s) die wij daarin voor het publieke debat willen belichten.

Bij die wijziging vorig jaar hebben wij zo het vierde hoofdthema dat ‘R.-K. Kerk’ heette, veranderd in ‘Kerk zijn’. De omschrijving was: het debat over geloven in gemeenschap. Bij de bredere formulering ‘Kerk zijn’ paste ook een bredere omschrijving en die werd: het debat over het christelijk geloven in gemeenschap. Omdat veel bijdragen niet exclusief gingen over het geloven van katholieken en wij katholieken niet meer apart wilden stellen dan nodig vanwege de kerkorde, waren in feite de teksten betrokken op het christelijke geloven in de vele kerken die bestaan.

Ook bij vele subthema’s veranderde iets. Zo werd de omschrijving van abortus van ‘over wanneer leven menselijk leven is en ieders verantwoordelijkheid’ tot: ‘over ingrijpen in het begin van het menselijk leven’. Hiermee is duidelijker gesteld waar het om gaat bij de betrokken teksten. Bij Biotechnologie werd ‘over nieuwe mogelijkheden van ingrijpen in ‘natuurwetten’’ tot: ‘over technische ingrepen in natuurlijke processen’. Ook hier een preciezere formulering. Ziek zijn: niet ‘over het lijden en de grenzen van genezing’ maar ‘over het lijden en de grenzen van behandeling’.

In het hoofdthema Samenleving hebben wij ‘Werk en werkeloosheid’ en ‘Armoede’ samengebracht met de nieuwe omschrijving: over werk als ontplooiing en als bron van inkomen; over armoede en het stelsel van sociale voorzieningen. Veel bijdragen over deze onderwerpen behandelden beide aspecten die inderdaad nauw samenhangen. Jeugd werd ‘Jong en oud’ met de omschrijving: over leeftijdstructuren en hun sociale gevolgen. Het zijn maar een paar voorbeelden maar we hebben getracht na vijf jaar ervaring onze onderwerpen nauwkeuriger te formuleren en omschrijven.

Nieuwe wijzigingen

Nu, herfst 2012, hebben we opnieuw enkele wijzigingen aangebracht. Deze zijn vooral via de tabbladen te bereiken. Bij het tweede tabblad (Wie zijn wij) hebben we de lijst van commentatoren verwijderd. Dat hangt samen met veranderingen in onze opzet. Was het aanvankelijk de bedoeling dat een aantal opinieleiders met elkaar in debat zouden gaan op onze site, geleidelijk is onze site een verzameling geworden van opinieteksten over onze thema’s door een alsmaar groeiend aantal auteurs. Kritische auteurs, dat wel, maar zeker niet allemaal katholiek. Zetten wij aanvankelijk bij ‘niet-vaste’ commentatoren nog wel eens de toevoeging ‘gastcommentator’, geleidelijk werd dit laatste overbodig. Zodoende werd ook de lijst van ‘vaste’ commentatoren overbodig. Daarom hebben wij die lijst weggehaald.

Hiervoor zijn twee nieuwe teksten op het tweede tabblad bijgekomen. Eerstens die over Ons beleid. Dit hebben wij in 2009 voor intern gebruik vastgelegd. Dit jaar realiseerden wij ons dat het ook voor onze bezoekers helderheid verschaft indien wij ons beleid op de site kenbaar zouden maken. Dat is dus nu gebeurd.
Ten tweede is hier te vinden de Brief van de redactie, die nu op de home page aangemeld staat. Nu zal die niet meer permanent daar aangemeld staan maar is hij wel via het tabblad op te roepen, samen met alle voorgaande brieven van de redactie. Alleen een korte tijd zal een nieuwe brief van de redactie nog op de home page aangemeld worden.

Voor het overige blijft informatie over de bedoeling van onze site en die over de financiering ervan te consulteren door op Wie zijn wij, respectievelijk Financiering te klikken.

Het een na de laatste tabblad heette Sitemap en is nu omgedoopt in Onze site. Door hierop te klikken ziet u nog steeds de indeling van onze site.

Maar een belangrijke wijziging bevat de nieuwe titel op dit tabblad: Handleiding gebruik website. Hier hebben wij een handreiking willen bieden aan bezoekers om zoveel mogelijk nut te halen bij het gebruik van de site. Deze tekst begint met een Korte samenvatting van de handleiding, gevolgd door de Uitgebreide handleiding. Wij raden u aan om deze een keer rustig door te lezen zodat handige tips die u niet kende, door u gebruikt kunnen worden en het leesplezier verhogen.

Twee advertenties op de website

Tenslotte een enkel woord over de toekomst van onze site. Al maanden hebt u op de ‘lopende balk’ onderaan elke webpagina twee advertenties gevonden. Wij zoeken naar een nieuwe hoofdredacteur en, om het werk van deze vrouw of man gemakkelijker te maken, ook naar een redactiesecretaris. Hoewel een enkele reactie hierop is ontvangen, hebben de advertenties (nog?) niet geleid tot een sollicitatie. Wij maken ons hier zorgen over. Niet zozeer omdat dan een hernieuwd beroep op de huidige hoofdredacteur gedaan zou moeten worden want dat is immers te overwegen. Maar vooral omdat de mogelijkheid dan dichterbij komt dat stopzetten van de website een overweging wordt voor het bestuur. En dit terwijl nog wekelijks een of meer belangstellenden zich aanmelden voor de Nieuwsbrief. Dit gegeven zal een beslissing niet gemakkelijker maken. Wij doen dus nogmaals een beroep op alle toegewijde lezers en lezeressen om in hun omgeving mee te zoeken naar mensen die in staat zijn de website minstens enkele jaren voort te zetten.

De redactie

12/4/11

Brief van de redactie (7): Voorjaar 2011

Dit jaar viert de website zijn eerste lustrum. Naast ons vertrouwen in nieuwe  vredevolle perspectieven voor de wereld, hopen we ook nieuwe openingen te mogen beleven in onze geloofsgemeenschappen, openingen naar een geloofwaardige kerk die de tekenen van deze tijd zal verstaan en ernaar handelen!

Kerkelijke zorgen en positieve tekenen

Als redactie hebben wij zoals vele anderen een bewogen jaar achter ons. De verwikkelingen rond seksueel misbruik in de r.-k. kerk hebben diepe sporen nagelaten. Met zorg hebben we de ontwikkelingen in de Nederlandse kerkprovincie en daarbuiten gevolgd. Voor zover mogelijk en zinvol hebben we artikelen en bijdragen die naar aanleiding daarvan verschenen zijn, op onze website gezet.

Naast alle zorgelijke ontwikkelingen rond kerk en bisschoppelijk beleid zijn er echter veel positieve tekenen aan te wijzen. Het is verrassend dat er zoveel bijdragen verschenen zijn over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van spiritualiteit en ethiek. Op menig niveau wordt gezocht naar nieuwe uitgangspunten om de geloofstraditie in onze cultuur en samenleving dichter bij onze tijd te brengen. We proberen als redactie deze trends zo nauwgezet mogelijk te volgen en te stimuleren. We hebben de indruk dat veel mensen binnen en aan de rand van onze katholieke kerk zwervers zijn geworden, op zoek naar een plek die hen kan boeien en inspireren. Regionalisering en fusies van parochies kunnen soms een nieuwe bron van inspiratie mogelijk maken, maar op een aantal plaatsen raken parochianen ook vervreemd en dreigen af te haken. De vervreemding geldt niet alleen parochianen maar we zien ook leidinggevende en spraakmakende personen naar de marge verdwijnen. Sommigen gaven openlijk te kennen dat ze de keuze moesten maken om over te gaan naar een andere kerk.

We zijn ons als redactie ervan bewust dat we tegen deze achtergrond een bijdrage kunnen leveren om voor wie daarin geïnteresseerd is, mogelijk nieuwe wegen aan te wijzen via teksten van theologen, filosofen en religiewetenschappers. Zij zijn zo nu en dan in staat verrassend nieuwe perspectieven te openen. Deze volgen we met veel aandacht. En het is fantastisch dat deze wetenschappers van harte bereid zijn hun bijdragen beschikbaar te stellen.

Ethiek

Een ander terrein dat veel aandacht vraagt, is het terrein van de ethiek. Meer dan ooit verschijnen artikelen, zijn er congressen, symposia over ethische vraagstukken die de samenleving in meerdere opzichten raken. Ook deze ontwikkelingen volgen we met veel aandacht.

Open forum voor debat

Als redactie willen we een open forum bieden. Onze tijd vraagt om een vrij en ongehinderd debat over alle actuele zaken die kerk en samenleving raken. Naarmate het vrije debat binnen onze katholieke kerk en op een aantal plaatsen in de samenleving gaat ontbreken, is het meer dan noodzakelijk dat er nieuwe kaders ontstaan die het debat wel mogelijk maken. We hopen dat onze website een dergelijke nieuwe dienst mag bewijzen.

De sitemap

De inrichting van de website vraagt zorg én de nodige zorgvuldigheid. Indeling in hoofdthema’s, onderverdelingen in specifieke onderwerpen en afstemming van de verschillende aspecten op elkaar vragen ook om regelmatige aandacht en zo nodig bijstelling. Binnenkort zal de sitemap een nieuw jasje krijgen waardoor deze meer aansluit bij de ontwikkelingen van de website en een duidelijker overzicht biedt. We hopen dat vooral met het uitgebreide zoekprogramma (laatste tab op elke pagina; zie ook Brief  6 hieronder) iedere gebruiker snel en ter zake over concrete thema’s  publicaties kan vinden.

Uitnodiging

We staan open voor suggesties en ideeën die de website kunnen verbeteren en aanvullen. We blijven tevens nieuwsgierig naar reacties van lezers: is de website een goed project, helpt de website voor een frisse eigentijdse bezinning, zijn er aspecten die te weinig of niet aan bod komen, is het makkelijk om snel de weg te vinden binnen de reeks onderwerpen?

Kortom, we hopen op een levendig contact.

Tenslotte: laat anderen in uw omgeving weten dat de website er ook voor hen is!

 

                                                                          

                                     Gerard Zuidberg                                       Rinus Bal                                      Isaac Wüst

25/3/10

Brief van de redactie (6): Lente 2010

Sinds de vorige Brief van de redactie (5) is al weer een jaar verstreken. Werd toen gezegd dat de regelmaat van nieuwe bijdragen enigszins was afgenomen, nu moet geconstateerd worden dat deze regelmaat is toegenomen. Een heuglijk feit bij het voltooien binnenkort van ons vierde jaar rk-kerkplein.org.

De zoekfunctie

Tijdens de tweede helft van 2009 hebben we gemerkt dat het opzoeken van eerder geplaatste bijdragen steeds moeilijker begon te worden. Niet alleen de veelheid van bijdragen droeg daartoe bij maar vooral ook de indeling van de sitemap die bepalend was en is voor de plaatsing van elke bijdrage. Een technische uitleg: iets op internet zetten moet beantwoorden aan de regels van internet en aan die van de concrete site. Onze site werkt – overigens als vele andere sites – als een ‘stamboom’: de tronk is waar alles aan ‘hangt’ en de zes hoofdthema’s zijn de hoofdtakken van de tronk waaraan weer kleinere takken, de subthema’s, vastzitten. En de onderscheiden bijdragen zijn de blaadjes die elke kleinere tak heeft. Dat geeft de sitemap, de zesde tab boven aan elke bladzijde, duidelijk weer.

Een blaadje moet dus altijd aan een tak zitten. M.a.w., elke bijdrage moet ‘onder’ een subthema horen om op de website geplaatst te kunnen worden. En daar begint het probleem. We kunnen niet steeds nieuwe takken eraan laten groeien want dat zou technische onoverkomelijke problemen geven. Dus moesten we roeien met de riemen die we hadden uitgedacht aan het begin van de rit, mei 2006.

Maar de werkelijkheid blijkt weerbarstiger te zijn. Telkens duiken nieuwe onderwerpen op die niet in het tevoren bedachte schema van de sitemap blijken te passen. Maar blaadjes kunnen niet  in de lucht hangen en moeten dan toch aan een subthema verbonden worden. We hebben dan steeds het subthema gezocht waar de betreffende bijdrage het meeste verwantschap mee had. Op zich is dit geen probleem voor u, de bezoeker of bezoekster.

Wat is dan wel uw probleem? U wilt kijken wat er op de website staat over een heel concreet onderwerp. Als voorbeeld: het onderwerp ‘godsbeeld’. De sitemap maakt dat dan niet duidelijk waar u zoeken moet, het zou bij verschillende subthema’s kunnen staan.

Om uit deze impasse te komen hebben wij aan alle bijdragen één of meer ‘trefwoorden’ mee gegeven. Voordeel: het aantal trefwoorden kan onbepaald uitgroeien en dat telkens weer opnieuw. Natuurlijk moeten wij oppassen dat het aantal trefwoorden ook weer niet te groot wordt want dan zou bijna voor elke bijdrage een apart trefwoord gekozen kunnen worden en dat is ook niet de bedoeling. Het moet voor u bij het zoeken van bijdragen over onderwerpen overzichtelijk blijven.

Wij hopen dat wij daar in geslaagd zijn. Probeert u de zoekfunctie, de zevende en laatste tab boven aan elke bladzijde van de site, maar een uit. Als u het trefwoord dat u in gedachten hebt, niet vindt onder de eerste letter ervan die u aangeklikt hebt, probeer dan een synoniem erbij te bedenken of een meer algemenere term. Het kan natuurlijk zijn dat we over het concrete onderwerp van u nog geen bijdrage gepubliceerd hebben. Maar de zoekfunctie op trefwoorden zal een uitstekend hulpmiddel blijken om de site als een soort encyclopedie te gebruiken die voortdurend uitgebreid wordt. Vergelijk het maar met een opbergsysteem met ringband: je kunt altijd aanvullingen bij het betreffende hoofdstuk toevoegen. En binnen elk trefwoord staat de meest recente bijdrage bovenaan.

Naast deze zoekfunctie op trefwoorden kent de site ook een zoekfunctie op auteur, eveneens alfabetisch gerangschikt. U herinnert zich iets van een auteur op onze site gelezen te hebben  en wil dat nog eens nakijken. Heel gemakkelijk want in deze zoekfunctie zullen de titels u helpen de betreffende bijdrage te herkennen. Ook deze lijsten staan weer op chronologische volgorde: de recente bovenaan.

De financiën

Wij zijn voor de groots mogelijke openheid, met name ook over de financiën want die komen allemaal van u als tevreden bezoeksters en bezoekers. Binnenkort komen de jaarcijfers – zodra die door het bestuur zijn goedgekeurd – op de site bij de tweede tab: Wie zijn wij?/Ondersteuning.

En voor mensen die ons willen helpen, hebben wij het goede bericht dat de Stichting Kerk Hardop die onze website rk-kerkplein.org beheert, door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en wel vanaf 1 januari 2009. Daardoor kan uw geldelijke ondersteuning – die niet alleen welkom maar ook onmisbaar is – bovendien voor uzelf nog een voordeel inhouden.

De kernredactie

                       

Marie-José Janssen           Gerard Zuidberg                   Rinus Bal                      Isaac Wüst

 

Brief van de redactie (5): februari 2009

3/3/09

Trouwe bezoekers van de site zullen ongetwijfeld gezien hebben dat de regelmaat van nieuwe bijdragen de laatste tijd enigszins is afgenomen. Degenen die de Nieuwsbrief van rk-kerkplein.org ontvangen, hebben al begrepen dat dit zijn reden heeft in de versterking van de redactie met twee medewerkers: Nico Schoorl is aangetreden als eindredacteur en Rinus Bal als webmaster. Rinus Bal neemt sinds een half jaar ook deel aan de redactie. Dit heeft wel meegebracht dat zij beiden zich moesten inwerken; daar was tijd voor nodig.

Deze verandering hangt samen met een nieuwe opzet van de redactie die het laatste kwartaal van 2008 zijn beslag heeft gekregen. De redactie wordt van nu af aan gevormd door de kernredactie, door een groep themaredacteuren en door een groep redactiemedewerkers.

De kernredactie is verantwoordelijk voor het beleid van de website. Omdat deze kernredactie vaker bijeen zal komen dan in de beginperiode gebruikelijk was toen het meeste per email werd geregeld, is het begrijpelijk dat deze kernredacteuren niet ook nog een drukke baan kunnen hebben. Om die reden hebben Marleen Wijdeveld en Henk Baars, beiden samen met Isaac Wüst de initiatiefnemers van de site, afscheid genomen van de kernredactie. Zij blijven lid van het bestuur van Kerk Hardop en overwegen de mogelijkheid om lid van de themaredactie te worden.

De themaredacteuren zijn professionals die werkzaam zijn op het gebied van een of meer onderwerpen waarnaar de aandacht van rk-kerkplein.org uitgaat. Zij benaderen, op initiatief van de kernredactie of uit eigen beweging, onze commentatoren of andere opinieleiders om hun te vragen een bijdrage te leveren aan de site, een originele bijdrage of de overname van een reeds gepubliceerd artikel. De sitemap geeft een overzicht van deze thema’s, waarbij natuurlijk de aantekening past dat niet alles even expliciet genoemd wordt: het is een benadering van het brede perspectief waarover rk-kerkplein.org wil informeren. Deze werkzaamheid van de themaredacteuren zal samen kunnen gaan met een drukke baan en toch niet veel extra tijd kosten omdat hij of zij uit de aard van die baan al vertrouwd is met het eigen onderwerp.

Tenslotte zijn er enkele redactiemedewerkers die de ondersteunende taken vervullen voor het goed functioneren van het geheel. Reeds genoemd zijn de eindredacteur en de webmaster. Ook een redactiesecretaresse (v/m) is wenselijk. Voor haar of hem kan aan een aantal taken gedacht worden: het behandelen van de correspondentie van algemene aard, het zoeken van (email) adressen, foto’s of andere illustraties voor bijdragen op de website, het beheren van het archief, het verzorgen van de Nieuwsbrief, het coördineren van het werk van de vertalers, en het onderhouden van de zoekfunctie op de site. Daarnaast wordt ook gedachte aan de functie van moderator voor de reacties die binnenkomen op de geplaatste bijdragen.

Hiermee heeft u als bezoeksters en bezoeker van de website rk-kerkplein.org meteen een inkijkje gekregen in het omvangrijke werk dat achter zo’n simpel lijkend initiatief schuil gaat.

En dan zijn wij bezig de zoekfunctie beter te laten functioneren. Er blijken enkele technische problemen te bestaan, maar ook die zullen worden opgelost. En zo hopen wij een steeds betere service te verlenen aan u, bezoekers van rk-kerkplein.org, mede dank zij uw waardevolle opmerkingen en suggesties.

De kernredactie

  Marie-José Janssen           Gerard Zuidberg                   Rinus Bal                      Isaac Wüst

Brief van de redactie (4): Begin herfst 2008

26/9/08

De website rk-kerkplein.org mag zich verheugen in een groeiende belangstelling van doelbewuste of minder doelbewuste bezoekers. Soms kijken wij naar de ‘kijkcijfers’ maar belangrijker voor ons zijn de reacties van mensen die wij ontmoeten of van wie wij een opmerking krijgen per email.

In het najaar van 2007 zijn er enkele advertenties geplaatst in het tijdschrift VolZin dat ons zeer behulpzaam is in het wijder verspreiden van belangrijke meningen. En in het voorjaar van 2008 hebben alle parochiebladenredacties een verzoek ontvangen om de website rk-kerkplein.org via een advertentie in hun blad meer bekend te maken bij de geloofsgemeenschappen. De commotie rond de brochure van de dominicanen Kerk & Ambt heeft velen de ogen geopend. Zonder een actievere rol van het ‘kerkvolk’ (Volk van God, zoals Vaticanum II zegt) komt het Koninkrijk niet dichterbij! En onze website heeft dat gevoelen van het kerkvolk nu ruim twee jaar gevoed en stem gegeven.

Ten gerieve van onze vaste bezoekers zijn wij een email Nieuwsbrief begonnen die hun regelmatig bericht wanneer er nieuwe teksten op de site beschikbaar zijn. Via het tabblad Contact kunnen bezoekers zich opgeven voor deze Nieuwsbrief.

Nu, na ruim twee jaar, weten wij duidelijk dat er een taak ligt voor de website. Wij zullen ons best doen daaraan zo goed mogelijk te beantwoorden. Dank zij de financiële bijdragen van vele bezoekers kunnen wij nu enkele vernieuwingen aanbrengen op de website. De eerste hebt u al gezien op de home page waar niet alleen een nieuwe foto van de Dam prijkt maar waar ook een nieuwe tabblad is toegevoegd voor het zoeken van bijdragen op auteur en trefwoord zodat iedereen op een snelle manier zich kan informeren over een bepaald onderwerp. Het updaten van de trefwoorden is nog niet voltooid maar we hopen dat in de komende weken te doen.

Ook hebben wij gedacht aan onze buitenlandse vriendinnen en vrienden, kritische katholieken en overige gelijkgezinden in andere landen, door in hun taal een mogelijkheid te bieden op de hoogte te komen van wat er zoal in onze Lage Landen gedacht wordt op maatschappelijk en kerkelijk gebied. In vier buitenlandse talen kan men zich oriënteren en wij hopen dat met behulp van de nodige vertalers – Nederlanders zijn toch polyglotten? – ook andere teksten voor buitenlanders beschikbaar komen.

Ook een manier om te reageren op gepubliceerde teksten valt onder de vernieuwing van de site. Wij hopen hiermee de interactie tussen schrijvers van bijdragen en lezers te bevorderen en daardoor het publieke debat. Het is een experiment. Andere media zijn ons erin voorgegaan en soms heeft men het experiment moeten staken. Dan bleek dat het meestal dezelfde personen zijn die overal op reageerden, meer om zichzelf te promoten dan om tot nader inzicht te komen. Dat is niet onze bedoeling. Die personen raden wij aan een eigen blog te beginnen. Hier willen wij graag een debat stimuleren dat ons verder brengt in het verdiepen van het thema en daarbij iedere mening respecteert.

De redactie is blij te melden dat zij de afgelopen tijd is uitgebreid met Marie-José Janssen, Gerard Zuidberg en Rinus Bal. Dit is het resultaat van het introduceren van de mogelijkheid om een periode van een half jaar tot een jaar deel te nemen aan de werkzaamheden waarna dan een gezamenlijke evaluatie plaats vindt en besloten wordt tot voortzetting of beëindiging van het (vrijwillige) werkverband. Op deze wijze hoopt de redactie op een dusdanig omvang te komen dat het werk gemakkelijker verdeeld kan worden. Bij deze redactie blijven al uw opmerkingen over de website welkom via het tabblad Contact.

Wij hopen met de website onze bijdrage te leveren aan het versterken van de basis in de kerk van Nederland zodat kritische katholieke op weldoordachte en creatieve wijze mee kunnen werken aan de opbouw van het Koninkrijk in dit deel van onze wereld.

De redactie

Henk Baars – Marleen Wijdeveld – Marie-José Janssen – Gerard Zuidberg – Rinus Bal – Isaac Wüst

 

Brief van de redactie (3): Nieuwjaar 2007

31/1/07

Het jaar 2006 is positief afgesloten voor onze website, tenminste wat het slagen van onze opzet betreft. We hebben geconstateerd dat er met een zekere regelmaat waardevolle bijdragen van onze commentatoren kwamen. Ook bepaalde gebeurtenissen gingen niet ongemerkt voorbij: de voetbalgekte in juni, het overlijden van kardinaal Willebrands, de verkiezingen in november.

Hoewel we aan de financiële kant niet helemaal positief konden afsluiten, moet toch gezegd worden dat we ook daar een enorme respons hebben gehad van mensen die kennelijk blij zijn met deze website. Op de webpagina van de Ondersteuning leggen we rekenschap af van inkomsten en uitgaven, zoals we beloofd hebben. Daar staat ook een voorstel om de financiën van de website blijvend met uw hulp te ondersteunen.

Hier willen wij u enige inzicht geven in onze plannen voor de toekomst. We gaan de website verder ontwikkelen waardoor een betere service geboden kan worden en de uitstraling professioneler over komt. We gaan een planning maken voor de middenlange termijn. Voor eerst gaan we de redactie uitbreiden zodat het werk meer verdeeld kan worden. Deze uitgebreide redactie zal ons op het spoor brengen van nieuwe potentiële commentatoren die wij aan de website kunnen binden waardoor aan u, bezoeksters en bezoekers, nog rijker leesmateriaal geboden kan worden. En via het tabblad Contact kunt u ons hiervoor suggesties doen waarvoor wij u zeer erkentelijk zijn. Zo kunt u meehelpen rk-kerkplein.org uit te bouwen tot een belangrijke factor in de kerkvernieuwing in Nederland; kerkvernieuwing niet gezien als een binnenkerkelijke aangelegenheid maar als een bijdrage van onze geloofsgemeenschap aan de ontwikkelingen in de samenleving waarvan wij deel uitmaken.

De bekendheid van de website boekt voortgang en zal verder ontwikkeld worden door reclame. Ook de technische vormgeving, die dankzij Two Visions een professionele opzet verraadt, zal aanpassingen vereisen. Met name die aanpassingen die de presentatie van de teksten aangenamer maken voor de lezers, zoals dat in de vorige brief al in het vooruitzicht werd gesteld maar nog niet gerealiseerd kon worden. Wellicht zal ook bij tijd en wijle andere deskundige hulp moeten worden ingeroepen. Voor deze zaken zijn wij in gesprek met enkele fondsen. Omdat deze hulp maar tijdelijk is en ook slechts gedeeltelijk, blijft daarnaast de financiële bijdrage van u allen belangrijk. Wij weten echter dat elke verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening door u ook gewaardeerd wordt in de vorm van blijvende ondersteuning.

Overigens zijn wij ervan overtuigd dat de beste reclame voor onze website zal bestaan in de mond-tot-mond reclame van u aan uw vrienden.

?

Henk Baars – Marleen Wijdeveld – Isaac Wüst

 

Brief van de redactie (2)

9/9/06

Het nieuwe seizoen is weer begonnen, voor scholen, de politiek, de kerken en in het algemeen voor de bv Nederland. De redactie heeft van de vakantieperiode gebruik gemaakt om een evaluatie te houden van de start van de website. Zoals reeds gemeld in de eerste brief was de ontvangst overweldigend. Daarna bleven de felicitaties binnenkomen maar de opmerkingen bij afzonderlijke bijdragen werden steeds minder. Wij hadden in de vorige brief immers duidelijk gemaakt dat we een forum niet zagen zitten voor onze website. Sommigen hebben dit betreurd maar over het algemeen had men er begrip voor. Ook enkele andere punten van de evaluatie willen wij graag delen met onze bezoeksters en bezoekers.

Financiën

Een hartelijk woord van dank aan de velen die een geldelijke ondersteuning hebben overgemaakt op de rekening van de website. Ook hier was de adhesie goed. Niettemin staan we nog in het rood zodat we een beroep willen doen op onze bezoeksters en bezoekers die het plan hadden een bijdrage over te maken maar hier nog niet aan toe gekomen zijn. Ook aan hen bij voorbaat dank voor de ondersteuning. Bij het afsluiten van het eerste jaar willen wij verantwoording afleggen van de financiën van de website.

Commentatoren

Een vijftigtal wetenschappers en opinieleiders zijn uitgenodigd mee te werken aan de website. Een derde heeft inmiddels ingestemd om bijdragen te leveren, een enkele minstens incidenteel, en de meesten van hen staan er al op met foto en korte presentatie. Een zesde ziet zich, wegens drukke bezigheden of om andere omstandigheden, niet in staat om in te stemmen met het verzoek. De overigen hebben nog geen beslissing genomen. Deze laatsten zullen opnieuw worden aangeschreven. Ook zijn nieuwe kandidaten de revue gepasseerd want de redactie wil graag tenminste een vijftigtal personen als vaste medewerkers kunnen presenteren.

Wij hebben gemerkt dat veel commentatoren gewend zijn om gevraagd en ongevraagd hun artikelen aan tijdschriften aan te bieden. Het is echter niet gebruikelijk dat een eenmaal geschreven artikel opnieuw in een ander tijdschrift verschijnt. Dat maakt het bereik van hun publicaties beperkt, vooral wanneer het om tijdschriften gaat die door hun specialisatie of kosten toch al een beperkt publiek hebben. In zulke gevallen kan het nieuwe medium van internet een oplossing bieden. Als redactie gaan we dus vaker initiatieven nemen om onze commentatoren hierop te wijzen zodat hun elders gepubliceerd gedachtegoed via onze website meer bekendheid kan krijgen. Toestemming hiervoor krijgen van deze tijdschriften zal niet gauw een probleem opleveren, denken we.

Kunst

Enkele van onze bezoekers hebben naast hun instemming te betuigen ons gevraagd niet alleen te denken aan het geschreven woord maar ook aan andere vormen van communicatie. Niet alleen het verstand wil aangesproken worden maar ook het oog en daardoor wellicht sneller het hart. Een van de redactieleden wil zich er graag voor inzetten dat deze non-verbale communicatie meer een plek krijgt op de website. Iets ervan is nu al te zien maar er staat ons nog heel wat te wachten, heeft zij ons verzekerd, misschien tot muziek toe.

Het is echter niet de bedoeling dat hiermee kunst een centraal thema op de sitemap wordt. Veleer denken we aan handhaving van de thema’s als uitgangspunt maar de uitwerking ervan willen we ook via andere expressies dan het betogende woord uitdiepen en communiceren.

Reacties

De reacties die wij van surfers ontvangen, hebben een heel verschillende inhoud. Nu het aantal ervan afneemt, zijn wij van plan om de schrijvers persoonlijk te antwoorden omdat veel vragen ook een individueel karakter hebben. Als wij menen dat het antwoord voor meer mensen van belang kan zijn, dan willen wij erop terugkomen in deze brieven van de redactie, die met een zekere regelmaat op de website zullen verschijnen. E-mails waarin gepoogd wordt ons duidelijk te maken dat wij ons niet meer katholiek mogen noemen of dat wij de kerk een enorme schade toebrengen met ons vermeende gebrek aan orthodoxie, komen vooralsnog niet in aanmerking voor beantwoording. Wij erkennen het recht van deze schrijvers om hun mening naar ons te uiten zoals ook wij het recht hebben de meningen van onze commentatoren te publiceren. Maar wij stellen de website niet ter beschikking voor citaten van onheilsprofeten of uit kerkelijke uitspraken die aan zouden tonen dat wij verkeerd bezig zijn. Wij laten dat over aan de bezoeksters en bezoekers zelf die, naar onze vaste overtuiging, voldoende onderscheidingsvermogen hebben om zelf te oordelen. Verder hebben wij ons voorgenomen niet te gaan polemiseren en we houden ons daaraan.

?

Henk Baars – Marleen Wijdeveld – Isaac Wüst

 

Brief van de redactie (1)

9/6/06

De redactie heeft het plan om regelmatig in contact met u, de surfers, bezoeksters en bezoekers, van rk-kerkplein.org te treden. Deze brief is daarvan het begin.

De website is er dus. In onze aankondiging, begin mei 2006, is al een aardig beeld geschets van wat verwacht zou kunnen worden. Op de website zelf hebben wij het nog eens, korter, geformuleerd en aangescherpt. Dit deden wij op basis van de eerste reacties van mensen die wij gevraagd hadden om als commentator hun medewerking aan de website te geven. Het heeft ons geholpen het profiel duidelijker voor ogen te krijgen en, waar gewenst, bij te stellen.

Profiel

Wij vinden dat de eerste bijdragen ook helpen om dit profiel naar het publiek te verhelderen. De bijdrage van Angela Berlis geeft een wijze van kerk zijn aan, de wijze van de Oud-Katholieke Kerk, die veel kerkvernieuwende r.-k. mensen als muziek in de oren klinkt. Uitgaande van de gelijkheid van alle gelovigen, wordt aangegeven hoe ook allen een eigen inbreng hebben, die in onderlinge dialoog uitgroeit tot een consensus en die weer tot een gezamenlijke beleving van het geloof in vieren en opbouwen van het koninkrijk in de wereld van vandaag. De auteur gaat, tussen de regels door, in gesprek met de R.-k. Kerk, maar wel vanuit haar eigen beleving zoekend naar gezamenlijkheid, ook echter verschillen benoemend. Marcel Poorthuis belicht de positieve zijde van wat door sommigen schamper het ‘ietsisme’ wordt genoemd; hij zoekt daarbij naar wat er voor mensen achter dat ‘iets’ verborgen ligt of kan liggen. In beide artikelen komt een principe van eenheid in verscheidenheid naar boven dat ons, initiatiefnemers van deze website, bijzonder dierbaar is. Erik Borgman kijkt naar de kerkvernieuwende bewegingen van de laatste tijd en schets wat hij ziet als de taak van het theologisch denken daarin. Bert Laeyendecker kijkt ook terug op de laatste jaren maar nu vanuit sociologisch perspectief.  Tenslotte, Ton Baeten geeft zijn genuanceerde mening over een moreel onderwerp waarbij destijds door niet weinigen in het publieke debat met gemak een zwart-wit positie werd geschilderd. Op dit laatste artikel is al een reactie gekomen die nu ook op de website verschijnt.

Opmerkingen van surfers

De redactie is blij met de overweldigende belangstelling die het verschijnen van de website teweeg heeft gebracht. Vooral veel stimulerende mails met felicitaties. Iemand schreef: jullie zijn begonnen op hemelvaartsdag, met de opdracht niet naar boven te blijven kijken om te wachten tot hij terugkomt, maar om aan de slag te gaan in zijn geest. Maar ook kritische geluiden horen we en we krijgen goede raadgevingen; die zijn altijd welkom. In deze brief wil daaraan recht gedaan worden.

Zo worden suggesties gedaan voor niet vermelde onderwerpen. Hier is de redactie ook reeds mee bezig, zozeer dat een stevige herziening van het overzicht al gemaakt is. Misschien was de eerste versie toch nog teveel een reflectie van het verleden. En zo leert ook de redactie weer van uw kritische opmerkingen, onder dank! Trouwens niet alleen andere onderwerpen zijn belangrijk, ook zaken die minder direct het hoofd raken en meer het hart of de ziel, zoals poëzie, beelden e.d.. Ook de huidige versie van het Overzicht is niet het laatste woord.

Gevraagd word of er ook een nieuwsbrief komt. Dat is niet onze bedoeling. Misschien dat deze Brief van de redactie tot iets dergelijks uitgroeit. De toekomst moet dat leren. In elk geval wil de website geen nieuwsvoorziening verschaffen. Daar zijn andere media al volop mee bezig, zoals Trouw en de website van Rorate. Op deze laatste heeft het bericht van Trouw (26 mei 2006) over onze website een ware storm van reacties teweeg gebracht, naar het schijnt meer dan welk ander onder onderwerp. Naar aanleiding hiervan schreef  iemand ons: Ik word persoonlijk zo moe van de Rorate-site, vooral van het forum, waar de meesten zo strikt katholiek reageren. Nu ook weer n.a.v. deze nieuwe site. Hopelijk geeft jullie site wat meer lucht zodat we als katholieken iets vrijer kunnen ademen. Geen nieuws dus en voorlopig ook geen forum. Via Links kunt u ook andere nieuwsmedia vinden.

Kleine letter?

Verscheidene surfers wijzen erop dat de letter van de teksten te klein is. De letter die gebruikt wordt, is punt 9,5. Op andere websites zijn wel kleinere letters te vinden maar de oplossing blijkt eenvoudiger dan gedacht. Mensen die een te kleine letter krijgen, raden we aan om op de website in het menu Beeld te klikken en dan naar Tekengrootte te gaan. Daar staan vijf waarden genoemd, van extra groot naar extra klein; als Normaal aangevinkt staat, zou dit voldoende moeten zijn voor een rustige lectuur van de website. Maar u kunt ook zelf een groter formaat instellen. Hebt u een muis met radertje bovenop (een scroll), dan is het nog gemakkelijker: u houdt even de Control-toets ingedrukt en met de scroll roept u de lettergrootte op die u wenst.

Tot slot

Dit was dan onze eerste Brief van de redactie. We hebben nog niet alle reacties beantwoord. Dat komt dan de volgende keer. Maar we willen ook nog even hartelijke dank zeggen aan al degenen die onze website ondersteunen met een geldelijke bijdrage. Ook dit maakt deze website tot een gezamenlijke inspanning. En voor degenen die dit van plan waren maar hun plan nog niet hebben kunnen volbrengen: uw ondersteuning wordt ten zeerste geapprecieerd!

?

Henk Baars – Marleen Wijdeveld – Isaac Wüst

 

 

Naar boven

Tussen begin en einde
Samenleving
Internationaal
Kerk zijn
Religies en levens-
beschouwingen
Cultuur
Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol