Financiering

 

De Financiering van de website

Op 26 september 2013 heeft het bestuur van de stichting Kerk Hardop middels een Nieuwsbrief aan zijn lezers en lezeressen laten weten dat de nieuwe site debezieling.nl die van rk-kerkplein.org zal gaan opvolgen. De overgang vindt plaats op 4 oktober 2013. De penningmeester schreef aan hen het volgende.

Voor u heeft dit op de eerste plaats tot gevolg dat er een andere wind zal waaien. Zoals Theo van de Kerkhof, de nieuwe hoofdredacteur al in de vorige Nieuwsbrief aankondigde: Hedendaags leven ontmoet christelijk geloven. Als journalist en theoloog zal hij bij mensen van vandaag luisteren naar hun religieuze zoektocht en zien wat in de traditie van het christelijk geloven aansluit op hun aspiraties.

Het bestuur van Kerk Hardop meent dat deze nieuwe website uniek in zijn soort zal zijn in de landelijke verspreiding van teksten voor bezinning en geloofsvernieuwing van kritische en mondige gelovigen waarbij de rijke christelijke traditie midden in de aandacht zal staan. Daarom is het bestuur teruggekomen van haar aanvankelijke gedachte om de website definitief te stoppen toen zich geen opvolger meldde van de huidige hoofdredacteur. De nieuwe website zal meer dan de huidige ook jongere generaties kunnen aanspreken.

Als penningmeester van de stichting Kerk Hardop die deze website uitgeeft, wil ik u in deze Nieuwsbrief vooral de financiŽle gevolgen van deze vernieuwing onder ogen brengen. Theo van de Kerkhof zal namelijk als zzpíer werkzaam worden voor de website. Volgens afspraken met het bestuur van stichting Kerk Hardop zal hij zich voor twee dagen in de week inzetten en zal de stichting hem daarvoor betalen. Van een website van amateurs stappen we nu dus over naar een website die professioneel geleid gaat worden. Dat betekent dat de inkomsten die de eerste zeven jaren rond de Ä 3.000 gemiddeld lagen, nu vele malen hoger zullen uitkomen, namelijk bijna Ä 50.000.

Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat dit bedrag haalbaar is voor onze achterban. Wij hebben enig inzicht in wie deze achterban bemensen omdat de Nieuwsbrief naar zoín 600 email adressen gaat. Wij weten dat een aantal van deze lezers en lezeressen de Nieuwsbrief doorstuurt naar andere belangstellenden zodat wij kunnen schatten dat rond de duizend mensen regelmatig onze website bezoeken en aan het lezen van de teksten plezier beleven. Daarnaast zijn ook mensen die op eigen initiatief de site bezoeken maar over hun aantal hebben wij geen gegevens.

Op de duur zal het benodigde bedrag vooral van de tevreden lezeressen en lezers moeten komen. Wij willen dit samen met u geleidelijk opbouwen. Daarom informeren wij u nu al over onze financiŽle zorgen. De meesten van u zijn geabonneerd op een krant en op enkele tijdschriften en periodieken. Ook deze kosten geld en u weet hoeveel, telkens als er een rekening komt. Terwijl u deze publicaties alleen krijgt als u betaald hebt, hebben wij gekozen voor een digitale versie van ons aanbod om de kosten zo laag mogelijk te houden. Wij kiezen er niet voor om alleen betalende abonnees te bedienen maar willen het vrije woord vrijelijk laten horen op internet.

Op dit ogenblik heeft een aantal van onze lezers hun bank gemachtigd voor een regelmatige donatie aan onze website. Sommigen (twee)maandelijks, anderen (half)jaarlijks. Sommigen Ä 10, anderen minder of meer. Wij geven u graag in overweging om ook een dergelijke regelmatige overmaking met uw bank te regelen. Dat heeft het voordeel voor u dat u het niet vergeet en voor ons dat wij onze activiteiten met de website voor langere tijd kunnen plannen. U weet dat donaties aan Kerk Hardop als ANBI aftrekbaar zijn van de belastingen.

Indien u nu al voldoende vertrouwen in ons heeft dat u met de nieuwe website leesstof zult krijgen waarmee u zich verrijkt zult voelen, dan nodigen wij u nu al uit om uw financiŽle bijdragen aan debezieling.nl met een machtiging te regelen en/of  uw bijdrage te verhogen.

Wilt u eerst zien wat de vernieuwing van de website inhoudt, denkt u er dan later aan om onze inspanning voor uw leesplezier te honoreren met uw regelmatige bijdrage. In december willen wij u hieraan graag herinneren.

Ondertussen hebben wij ook enkele religieuze gemeenschappen, vrienden en fondsen gevraagd om de eerste tijd onze publicaties te garanderen met hun bijdragen, in afwachting van de tijd dat de financiering geheel gedragen gaat worden door de mensen die zinvol profijt hebben met wat wij bieden.

Wij hopen dat de website aan uw hooggespannen verwachtingen beantwoorden zal en dat u daaraan uw geldelijke ondersteuning wilt verbinden.

Bij voorbaat u dankend namens het bestuur van Kerk Hardop,

Isaac WŁst, penningmeester

De financiŽn van de website in 2012 in euros 

Het bestuur van Kerk Hardop die de website rk-kerkplein.org uitgeeft, dankt opnieuw zeer bijzonder al de bezoeksters en bezoekers van de website die met hun financiŽle  ondersteuning deze onderneming mogelijk maken.

Hieronder geven wij rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de afgelopen vier jaar, waarna een kleine toelichting volgt.

 

Inkomsten

2009

2010

2011

2012

Donaties

2.447,50

4.585,00

2.087,80

2.917.90

Rente

124,86

71,96

74,52

81,50

Totaal

2.572,36

4.656,69

2.162,32

2.999,40

                        Uitgaven                

 

 

 

 

Two Visions:

     

  

   Hostingpakket

522,41

522,41

522,41

522,41

   Opbouw/uitbouw website

200,81

249,21

138,52

492,66

Kamer van Koophandel

48,14

26,14

26,64

27,06

Bankkosten

74,01

88.09

92,19

130,34

Vergaderkosten bestuur/redactie

384,62

435,91

492,60

560,97

Internationale reiskosten

1.106,20

230,10

1.925,03

1.317,13 

Overige uitgaven

1,76

66,40

41,40

100,00

Uitgestelde uitgaven

 

 

 

 

   Internationale reiskosten 2006

143,00

 

 

 

Totaal 

2.480,95

1.618,26

3.238,79

3.150,57

Saldo

91,41

3.038,43

-1.076,47

-151,17

 

Toelichting

De inkomsten uit donaties zijn in 2012 aanmerkelijk hoger dan het jaar tevoren dankzij een speciale oproep eind 2011 die pas in 2012 goed effect had.

De uitgaven zijn op de meeste posten gelijk gebleven. De website vertoonde wat achterstallig onderhoud; door de publicatie van het beleid en van een handleiding bij het gebruik van de website en door enkele wijzigingen in de structuur ervan zijn de kosten in 2012 hoger uitgevallen.

De internationale reizen zijn dit jaar lager uitgevallen, doordat de bijeenkomsten van de twee organisaties waarvan Kerk Hardop lid is (het Europese Netwerk Church on the move en de internationale beweging We are Church) binnen Europa werden gehouden, terwijl in 2011 deelgenomen is aan het grote American Catholic Council in Detroit, VS.

Kijkend naar 2013

Een jaar lang heeft er op de website een advertentie gestaan voor de opvolging van de hoofdredacteur van rk-kerkplein.org doch zonder resultaat. Het bestuur dacht eind 2012 serieus over het beŽindigen van de website toen begin 2013 toch een kandidaat gevonden werd die een plan presenteerde voor een vernieuwde site. Tegen het eind van 2013 zal deze nieuwe site online zijn en zullen alle abonnees van de Nieuwsbrief en andere belangstellenden op de hoogte gesteld worden. De nieuwe hoofdredacteur is echter zzpíer zal dus betaald moeten worden. Daarom doet het bestuur vanaf nu een bijzonder appŤl op alle lezeressen en lezers om de voortzetting van de site mogelijk te maken. U ontvangt hierover uitvoerige informatie de komende tijd, met name via de Nieuwsbrief.

Suggesties

Vaste bijdragen. Het initiatief van inmiddels een aantal donoren om een vaste periodieke bijdrage met hun bank af te spreken, verdient navolging, zeker nu de toekomst van de website hiervan afhangt. Uiteraard bevelen wij dit van harte aan omdat het dan immers niet wordt vergeten. Dit kan per maand of voor een langere periode. En natuurlijk zijn eenmalige bijdragen op het moment dat het u het beste uitkomt, altijd ten zeerste welkom.

Legaten. Ook legaten zijn bijzonder welkom. Legaten voor opgeheven stichtingen of bewegingen als bijv. de Acht Mei Beweging, worden niet automatisch doorgegeven aan een vergelijkbaar doel. Dat moet de legaatgever zelf veranderen en een andere stichting aanwijzen. Indien mensen weet hebben van dergelijke wilsbeschikkingen, is het raadzaam tijdig een nieuw Ďgoed doelí daarvoor aan te geven. De Stichting Kerk Hardop met de website rk-kerkplein.org kan dan zoín goed doel zijn.

ANBI. Sinds enige tijd moeten instellingen voor goede doelen, om voor belastingaftrek voor de schenkers in aanmerking te komen, als zodanig ingeschreven staan bij de Belastingdienst. Dit heet de ANBI regeling: Algemeen Nut Beogende Instelling. De Stichting Kerk Hardop is sinds 1 januari 2009 aangemerkt als ANBI. Dit is dus een goed bericht voor al degenen die ons geldelijk ondersteunen.

U kunt uw bijdragen overmaken op rekening 3518.27.811 ten name van de Stichting Kerk Hardop te Amstelveen. Voor bijdragen vanuit landen van de Europese Monetaire Unie kunt u gebruik maken van de IBAN Code: NL74 RABO 0351827811. Vanuit het overig buitenland is de Swift of BIC Code: RABONL2U.

Uw financiŽle ondersteuning is onmisbaar.

 

Tussen begin en einde
Samenleving
Internationaal
Kerk zijn
Religies en levens-
beschouwingen
Cultuur
Disclaimer
EnglishDeutschFrancaisEspanol